Dzień Otwarty Żłobka

Dzień Otwarty Żłobka odbędzie się 19.07.2024 r. o godz. 17.00
Serdecznie zapraszamy rodziców i dzieci przyjęte do placówki na spotkanie w celu zmniejszenia lęku separacyjnego przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Zebranie organizacyjne dla rodziców

Zebranie organizacyjne dla rodziców ( bez dzieci ) odbędzie się 16.04.2024 o godz. 17.00 
Miejsce zebrania oddział IV -wejście z boku budynku.

Zaproszenie na Dzień Otwarty

Dyrektor żłobka bardzo serdecznie zaprasza rodziców wraz  z dziećmi na Dzień Otwarty, który odbędzie się 31.05.2023 od godz. 17.00 - 19.00.

Ogólnopolska Kampania „Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach/Światowy tydzień Wiedzy o Antybiotykach 2022”

Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach został ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską. W dniach 18-24 listopada 2022r. obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, który został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w 2015 roku.

Celem Kampanii Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach oraz Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach jest zwrócenie uwagi, jak również podniesienie świadomości społeczeństwa na to jak poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego stanowi zjawisko narastania, a także rozpowszechniania się oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenia u człowieka.

Światowa Organizacja Zdrowia i Europejskie Centrum Kontroli i Profilaktyki Chorób zachęcają, aby prowadzić działania zwiększające świadomość ogółu społeczeństwa oraz pracowników ochrony zdrowia na temat tego, czym jest oporność na antybiotyki oraz jakie mogą być konsekwencje ich nadużywania.

Plik do pobrania:

broszura_antybiotyki_2022.pdf

Informacje dot. akcji dystrybucji preparatu ze stabilnym jodem

W załączeniu znajdują materiały informacyjne dot. akcji dystrybucji preparatu ze stabilnym jodem.

Pliki do pobrania:

Pismo_dot._broszury_informacyjnej.pdf
Broszura_informacyjna.pdf
Zestawienie_GPW_TJP.pdf

Informacja dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci przyjętych do żłobka

Rodzice lub opiekunowie prawni dzieci przyjętych do Żłobka Samorządowego Nr 15 w Kielcach na rok szkolny 2022/2023 mają obowiązek zgłoszenia się do placówki w terminie do 5 września 2022 r.

Niezgłoszenie lub brak informacji o przyczynach tej nieobecności skutkuje skreśleniem z listy przyjętych.

Dzień Otwarty 2022/2023

Dyrektor żłobka serdecznie zaprasza, rodziców przyjętych na rok szkolny 2022/2023, na Dzień Otwarty który odbędzie się 30.08.2022 od godz. 10.00-12.00.

Informacja o dofinansowaniu obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało kolejne rozwiązania z myślą
o wsparciu rodzin. Rozwiązaniami tymi są: rodzinny kapitał opiekuńczy oraz dofinansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. 

Dofinansowanie to będzie przysługiwało rodzicom na dzieci uczęszczające m.in. do żłobków nieobjęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym (rodzinny kapitał opiekuńczy kierowany jest do rodzin mających na utrzymaniu dzieci, a jego celem jest przede wszystkim częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką nad drugim i kolejnym dzieckiem w wieku między 12. a 36. miesiącem życia). Zatem dofinansowanie obniżenia opłaty będzie przysługiwać na:

 • dzieci pierwsze i jedyne w rodzinie,
 • dzieci pierwsze z rodzin, w których kolejne dziecko jest objęte kapitałem,
 • wszystkie dzieci w wieku przed ukończeniem 12. miesiąca i po miesiącu w którym dziecko ukończy 35 miesiąc życia (poza wiekiem objęcia rodzinnym kapitałem opiekuńczym).

Wysokość dofinansowania to co do zasady 400 zł miesięcznie na dziecko, ale nie więcej
niż wysokość opłaty ponoszonej przez rodzica za pobyt dziecka. Przez opłatę rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna  rozumie się miesięczną opłatę ponoszoną przez rodzica z uwzględnieniem przyznanych zniżek. Do opłaty za pobyt dziecka nie wlicza się opłaty
za wyżywienie

Dofinansowanie to będzie przysługiwać bez względu na osiągany przez rodzica dochód.

Realizacja dofinansowania, tj. prowadzenie postępowania w sprawie jego przyznania i wypłaty, należeć będzie, tak jak w przypadku rodzinnego kapitału opiekuńczego, do ZUS. Wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania od 1 kwietnia 2022 r. będzie składać do ZUS rodzic. Jeżeli rodzic złoży wniosek o ustalenie prawa do dofinansowania w terminie 1 kwietnia – 31 maja 2022 r., to prawo do dofinansowania zostanie ustalone od 1 stycznia 2022 r.

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym wprowadzająca zmiany w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 jest dostępna na stronie https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210002270.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek składa Rodzic od 1 kwietnia 2022r. wyłącznie przez Internet
za pośrednictwem:

 • portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej,
 • Platformy Usług Elektronicznych ZUS,
 • bankowości elektronicznej.

Dofinansowanie będzie przekazywane na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy, zatrudniającego dziennego opiekuna lub rachunek bankowy dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek z przeznaczeniem na obniżenie opłaty rodzica za pobyt dziecka.

 17 marca 2022r. Rada Miasta Kielce podjęła uchwałę w sprawie opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.

Uchwała wnosi opłatę za pobyt dziecka w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kielce w wysokości 400 zł miesięcznie za pobyt oraz 50% zniżki w opłacie stałej dla drugiego i każdego kolejnego dziecka w rodzinie.

 

Zmiana opłaty za pobyt i wyżywienie

Zgodnie z uchwałą  Nr LIX/1164/2022 Rady Miasta Kielce z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie a także częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat zmienia się  opłata za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku .

Od 01 kwietnia 2022 roku obowiązują opłaty:

 • 400,00 zł. miesięcznie za pobyt jednego dziecka w żłobku
 • 9,00 zł - stawka dzienna za wyżywienie

Więcej informacji w linku poniżej

http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2022/1178/akt.pdf

Przerwa urlopowa

Informujemy, że w miesiącu sierpniu 2022 r. żłobek będzie nieczynny - przerwa urlopowa.

Dyżur będzie pełnił Żłobek Samorządowy „Uśmiech Malucha w Kielcach" Os. Na Stoku 42a Kielce.

Odnośnie dyżuru prosimy o kontakt z dyrekcją żłobka lub opiekunem na poszczególnych grupach.

Informacja

Dyrektor Żłobka Samorządowego Nr 15 w Kielcach prosi o wypełnienie i podpisanie przez obojga rodziców zamieszczonego formularza.
Dane te są konieczne zgodnie z wchodzącym w życie od 01.01.2022 r. Rodzinnym Kapitałem Opiekuńczym.

Plik do pobrania:

obowiazek-informacyjny-rodzinny-kapital-opiekunczy-strona.docx

Ogłoszenie

Dyrektor Żłobka Samorządowego Nr 15 w Kielcach informuje, 7 stycznia 2022 będzie nieczynny

Ogólnopolska Kampania „Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach / Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach 2021”

Europejski Dzień wiedzy o Antybiotykach został ustanowiony w 2008 roku przez Komisję Europejską. W dniach 18-24 listopada 2021 roku obchodzimy Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach, który został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia w 2015 r.

Celem Kampanii Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach oraz Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach jest zwrócenie uwagi, jak również podniesienie świadomości społeczeństwa na to jak poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego stanowi zjawisko narastania, a także rozprzestrzeniania się oporności na antybiotyki wśród drobnoustrojów wywołujących zakażenia u człowieka. 

Światowa Organizacja Zdrowia i Europejskie Centrum Kontroli i Profilaktyki Chorób zachęcają, aby prowadzić działania zwiększające świadomość ogółu społeczeństwa oraz pracowników ochrony zdrowia na temat tego, czym jest oporność na antybiotyki oraz jakie mogą być konsekwencję ich nadużywania.

Plik do pobrania:

wystawa-edwa-waaw-2021.pdf

Informacja

Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci przyjętych do żłobka mają obowiązek zgłoszenia się z dzieckiem w terminie do 3 września 2021 r. Niezgłoszenie się dziecka do żłobka i brak informacji od rodzica/ opiekuna prawnego w powyższym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy przyjętych.

Rok szkolny 2021/2022

 • Informujemy rodziców dzieci, że placówka wdrożyła  procedury, których przestrzeganie pozwoli na bezpieczne funkcjonowanie w czasie zagrożenia Covid-19.
 • Zapewniamy, że placówka dokona wszelkich starań i wdroży taki system opieki, który zapewni bezpieczny pobyt Państwa dzieci w Żłobku.
 • Od 01 września 2021 żłobek czynny od godz. 6.00 do 17.00.

Rodzice mają obowiązek:

 • zgłoszenia się do placówki do 3 września 2021. Niezgłoszenie się lub brak informacji od rodzica skutkuje skreśleniem dziecka z listy dzieci przyjętych.
 • zapoznania się z procedurami Bezpieczeństwa dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania  i zwalczania Covid-19 w Żłobku Samorządowym Nr 15 w Kielcach,
 • zapoznania się z Regulaminem Porządkowym obejmującym zasady pobytu dziecka w Żłobku Samorządowym Nr 15 w Kielcach,
 • dostarczenia zaświadczenia lekarskiego dla dziecka .
 • dniu przyjścia dziecka do żłobka dostarczenia opiekunowi grupy wypełnionych i podpisanych dokumentów.    

Pliki do pobrania:

Oświadczenie rodziców - COVID 19

Regulamin porządkowy

Oświadczenie o danych

Zgoda wizerunkowa

Upoważnienie do odbioru

Druk o zwroty

 

Rok szkolny 2020/2021

 • Informujemy rodziców dzieci, że placówka wdrożyła  procedury, których przestrzeganie pozwoli na bezpieczne funkcjonowanie w czasie zagrożenia Covid-19.
 • Zapewniamy, że placówka dokona wszelkich starań i wdroży taki system opieki, który zapewni bezpieczny pobyt Państwa dzieci w Żłobku.
 • Od 01 września 2020 żłobek czynny od godz. 6.00 do 17.00.

Rodzice mają obowiązek:

 • zgłoszenia się do placówki do 4 września 2020. Niezgłoszenie się lub brak informacji od rodzica skutkuje skreśleniem dziecka z listy dzieci przyjętych.
 • zapoznania się z procedurami Bezpieczeństwa dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania  i zwalczania Covid-19 w Żłobku Samorządowym Nr 15 w Kielcach,
 • zapoznania się z Regulaminem Porządkowym obejmującym zasady pobytu dziecka w Żłobku Samorządowym Nr 15 w Kielcach,
 • dostarczenia zaświadczenia lekarskiego dla dziecka .
 • dniu przyjścia dziecka do żłobka dostarczenia opiekunowi grupy wypełnionych i podpisanych dokumentów.    

Pliki do pobrania:

Oświadczenie rodziców - COVID 19

Regulamin porządkowy

Oświadczenie o danych

Zgoda wizerunkowa

Upoważnienie do odbioru

Druk o zwroty

Procedury bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19 w Żłobku Samorządowym nr 15 w Kielcach

 

Zmiany w opłacie od 8 lipca 2020 r.

Na podstawie:
- uchwały nr IX/169/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 14.04.2011 w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
oraz
-uchwały nr XXIX/554/2020 Rady Miasta Kielce z dnia 18.06.2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat
OD DNIA 8 LIPCA 2020 r. OPŁATA ZA ŻŁOBEK WYNOSI
1. Opłata za pobyt dziecka w żłobku wynosi 100 zł. miesięcznie za jedno dziecko.
2. Maksymalna opłata za wyżywienie dziecka w żłobku wynosi 161 zł. miesięcznie, obliczona z pomnożenia stawki dziennej w wysokości 7 zł. przez maksymalną ilość dni roboczych w miesiącu.
3. Zwalnia się rodziców z ponoszenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, o której mowa w pkt. 1:
a) w wysokości 50% za drugie dziecko - w przypadku równoczesnego pobytu w żłobku drugiego dziecka z rodziny,
b) w całości - w przypadku rodzin posiadających troje lub więcej dzieci,
c) w części proporcjonalnej do ilości dni miesiąca, w którym żłobek nie świadczył usług -
w przypadku ograniczenia funkcjonowania żłobka lub zawieszenia jego działalności (zamknięcia) z powodu stanu zagrożenia epidemicznego,
stanu epidemii, stanu wyjątkowego lub stanu wojennego.

Przerwa wakacyjna

W związku z sytuacją narzucającą ograniczenia w funkcjonowaniu żłobków,
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracujących rodziców,
decyzją Prezydenta żłobki samorządowe, będą pracowały w systemie ciągłym od 1 lipca do 14 sierpnia 2020 r.
Od 15 sierpnia do 31 sierpnia żłobki nie będą przyjmowały dzieci.
W związku z pracami przygotowawczymi oraz wykorzystaniem przez pracowników wcześniej zaplanowanych urlopów wypoczynkowych,
a także będą prowadzone prace przygotowawcze do nowego roku.

Komunikat dla Rodziców

Listy dzieci przyjętych do żłobka obowiązywać będą pod warunkiem zniesienia obostrzeń narzuconych przez Głównego Inspektora Sanitarnego w wytycznych przeciwepidemicznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 maja 2020r, wprowadzonych w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się choroby COVID - 19.

Informacja

Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z decyzją Pana Prezydenta Bogdana Wenty,
od dnia 25 maja 2020r. poniedziałek)żłobek będzie czynne w godz. od 6.30 do 16.00

Informacja

Decyzją Prezydenta Miasta Kielce Żłobek Samorządowy Nr 5 w Kielcach zostanie otwarty od 12 maja 2020 r. dla dzieci, których Rodzice zadeklarowali chęć opieki.
Ze względu na ograniczenie miejsc z powodu wymogów GIS listę dzieci zakwalifikowanych do opieki można sprawdzić telefonicznie w placówce.

Uwaga!

Szanowni Rodzice!
Decyzją Pana Prezydenta Kielc Bogdana Wenty żłobek nie zostanie otwarty do piątku tj. 08.05.2020.
O dalszej decyzji zostaniecie Państwo poinformowani.
Z poważaniem
Urszula Świątek

Zebranie Rodziców w dniu 29 sierpnia 2019 r.

Zebranie Rodziców dzieci przyjętych do Żłobka na rok szkolny 2019/2020 oraz kontynuujących usługę żłobkową odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2019r. (czwartek) o godzinie 16:00.

Obowiązek zgłoszenia się z dzieckiem do 5 września 2019 r.

Rodzice/Opiekunowie prawni dzieci przyjętych do żłobka mają obowiązek zgłoszenia się z dzieckiem w terminie do 5 września 2019 r. Niezgłoszenie się dziecka do żłobka i brak informacji od rodzica/ opiekuna prawnego w powyższym terminie skutkuje skreśleniem dziecka z listy przyjętych.

Maluch Plus 2017

Szanowni Państwo

Mamy przyjemność poinformować, że Żłobek samorządowy nr 15 w Kielcach uczestniczy w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH Plus” 2017- edycja specjalna „Za życiem”.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozstrzygnęło konkurs na dostosowanie istniejących miejsc w kieleckich żłobkach publicznych dla dzieci niepełnosprawnych i wymagających szczególnej opieki do potrzeb tych dzieci.

W żłobkach zakwalifikowanych w konkursie tj: żłobku samorządowym nr 13 w Kielcach i żłobku samorządowym nr 15 w Kielcach powstały sale przeznaczone do pracy z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, trudnościami rozwojowymi, wymagającymi pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

W ramach programu dzieci niepełnosprawne oraz wymagające szczególnej opieki będą mogły korzystać ze specjalnie wyposażonych i dostosowanych sal edukacyjnych.

W pomieszczeniach tych będą prowadzone zajęcia oraz zabawy ogólnorozwojowe, wspomagające prawidłowy rozwój integracji sensorycznej, stymulujące motorykę dużą, małą, spostrzeganie, pamięć oraz uwagę.

Serdecznie zachęcamy wszystkich rodziców, szczególnie dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do składania wniosków rekrutacyjnych u dyrektora w Żłobku Samorządowym nr 15 w Kielcach ul. Struga 6 , tel. 41 3676018

Nowa strona internetowa 20.12.2016

Z przyjemnością informujemy, że właśnie wystartowaliśmy z nową stroną internetową! 

Nowa odsłona zs15.kielce.eu to nie tylko nowoczesna szata graficzna, ale przede wszystkim poprawa funkcjonalności całego serwisu.

Zmiana numeru telefonu

Szanowni  Rodzine!

Informuję ,że obowiązują nowe numery telefonów 41 3676018 lub 41 3676670 w zwiazku z nowym projektem pod nazwą e- świętokrzyskie.
Numer dotychczasowy przestanie działać z dniem 28.02 2014 roku.
Wszstkie dotychczasowe dane pozostają bez zmian.

Z poważaniem 
Urszula Świątek

Szczepienie p/ospie wietrznej

UWAGA RODZICE !

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kielcach informuje, że istnieje możliwość 
bezpłatnych szczepień przeciw ospie wietrznej preparatem Varilix.
Dotyczy to wszystkich dzieci uczęszczjących do żłobków z powiatu kieleckiego i miasta Kielce.

Uprzejmie prosimy chętnych o zgłaszanie się z dziećmi do placówek słuzy zdrowia, które realizują szczepienia ochronne.
Po zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do żłobka prosimy zgłaszać się do starszej położnej.

Podstawa prawna:
§ 3 pkt 8 lit. c) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych
( Dz. U. Nr 182, poz. 1086).