Informacja o ochronie danych osobowych


Administrator

Uprzejmie informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Żłobka Samorządowego nr 15 w Kielcach, ul. Andrzeja Struga 6, 25-001 Kielce.


Inspektor ochrony danych osobowych

W razie pytań dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych w Żłobku mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Panem Tomaszem Olbratowskim, pisząc na adres e-mail: iod@zs15.kielce.eu


Przepisy prawa

Podanie przez Państwa danych osobowych może być konieczne, natomiast podstawę do ich przetwarzania, cel i zakres mogą określać:

 • obowiązujące przepisy prawa,
 • zawarte umowy
 • udzielona zgoda

Przetwarzanie danych osobowych musi odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.


Zasady zarządzania danymi

 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mają Państwo prawo do:
 • dostępu do danych,
 • kopii danych,
 • żądania sprostowania danych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne,
 • żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych („bycia zapomnianym”), o ile:
  • dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub nie są w inny sposób przetwarzane,
  • cofają Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
  • dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.
 • ograniczenia przetwarzania, jeśli: 
  • kwestionują Państwo prawidłowość danych – wówczas ograniczenie przetwarzania nastąpi na okres, który pozwoli nam sprawdzić prawidłowość danych,
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Państwo sprzeciwiają się usunięciu danych i żądają w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
  • Żłobek nie potrzebuje już danych do ustalonego celu, ale Państwo ich potrzebują do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • wnoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania do czasu stwierdzenia, czy prawne podstawy przetwarzania wskazane przez Żłobek są nadrzędne wobec Państwa podstaw sprzeciwu.
 • przenoszenia danych, jeśli:
  • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy,
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 • sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, która wynika z przetwarzania danych w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Żłobku.
 1. Przekazane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały przekazane. Po tym czasie przez przetwarzanie będzie miało miejsce przez okres i w zakresie przewidzianym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej nam zgody, to ich podanie jest dobrowolne. Wobec tego przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie przez Państwa zgody nie ma wpływu na zgodność z przepisami prawa dotychczasowego przetwarzania, które zostało zrealizowane na podstawie cofniętej zgody.
 3. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Żłobek, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Żłobkiem a tym podmiotem.

Żłobek może przekazywać Państwa dane do państw spoza Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, ale tylko wówczas, gdy pozwalają na to przepisy prawa.


Pliki do pobrania