Deklaracja dostępności

Żłobek Samorządowy nr 15 w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Żłobka Samorządowego nr 15 w Kielcach

Data publikacji strony internetowej: 2016-12-20

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2016-12-20

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

 • 2024-03-28 - w związku z corocznym przeglądem pod kątem ewentualnych zmian mogących mieć wpływ na dostępność.
 • 2023-03-27 - w związku z corocznym przeglądem pod kątem ewentualnych zmian mogących mieć wpływ na dostępność.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • występują elementy nie spełniające wymogów kontrastu,
 • nie wszystkie dokumenty pdf, doc, docx, są dostępne cyfrowo (np. dokumenty utworzone zostały poprzez skan dokumentu papierowego, występują błędy w formatowaniu, brakuje tekstów alternatywnych),
 • istnieją błędy w definicji hierarchii nagłówków lub brakuje nagłówka H1,
 • istnieją odnośniki, których treścią jest adres URL,
 • w niektórych przypadkach sąsiadujące ze sobą linki prowadzą do tego samego adresu URL,

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • jest zbudowana w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym. W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-19

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Urszula Świątek, dyrektor@zs15.kielce.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 3676018 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Żłobka Samorządowego nr 15 w Kielcach ul. Struga 6

  Do budynku prowadzą 2 wejścia:
 • pierwsze Główne w budynku dwukondygnacyjnym, gdzie od strony południowej wiatrołapu znajduje się oznaczony podjazd dla niepełnosprawnych. Tym wejściem dojdziemy do grup żłobkowych O, I, II, III oraz do administracji żłobka (dyrektor, główny księgowy, starsza położna) dzwoniąc domofonem.
 • drugie od strony północnej w nowo wybudowanej części, gdzie znajduje się oddział IV dla dzieci najstarszych dzwoniąc domofonem.
 • Toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze w budynku oddziału IV.
  W budynku głównym nie ma windy umożliwiającej wejście na piętro I.
  Przy wejściu do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a dla osób niewidomych.
  W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.
  Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem lub psem asystującym.