REGULAMIN PORZĄDKOWY OBEJMUJĄCY ZASADY POBYTU DZIECKA

W ŻŁOBKU SAMORZĄDOWYM Nr 15 w Kielcach

§ 1

 1. Żłobek prowadzi działalność przez cały rok od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerwy wakacyjnej (lipiec lub sierpień).
 2. Żłobek pracuje w godzinach od 600 do 1700.
 3. Administracja żłobka pracuje w godzinach  od 700 do 1500.
 4. Do żłobka przyjmowane są dzieci zdrowe.
 5. W dniu przyjęcia dziecka do żłobka po raz pierwszy i po przebytej chorobie rodzic/opiekun prawny przedkłada w żłobku zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do pobytu dziecka w grupie żłobkowej.
 6. Przyjęcia dzieci do żłobka odbywają się od godz. 600 do 830, a odbieranie od 1500 do 1700.
 7. Matki karmiące piersią mogą nakarmić dziecko w wyznaczonym miejscu.

§ 2

 1. Opieka nad dziećmi sprawowana jest w grupach stosownie do wieku.
 2. Każda grupa posiada dzienny rozkład dnia i plan pracy opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjny, z którym można zapoznać się u opiekuna grupy i dyrektora żłobka.
 3. Informacje o rozwoju dziecka czy warunkach i sposobie pracy z dzieckiem rodzic/ opiekun prawny może uzyskać od opiekuna, st.pielęgniarki, dyrektora żłobka.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo dzieciom nie wolno zakładać biżuterii.
 5. Rodzic/opiekun prawny zabezpiecza od dnia przyjścia dziecka do żłobka:ubranie na zmianę, jednorazowe pieluchy według potrzeby, podpisaną piżamkę,obuwie na zmianę na gumowym spodzie.
 6. Zapewnione dziecku ubranka i obuwie powinny:ułatwiać samodzielne rozbieranie się i ubieranie; umożliwiać swobodne ruchy; być takie, których dziecko nie będzie obawiało się ubrudzić podczas zabawy i posiłku; zapewniać bezpieczeństwo dziecku (dotyczy zwłaszcza obuwia).
 7. Placówka nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni żłobka oraz za zabawki przyniesione przez dziecko z domu.

§ 3

 1. Pełen zakres posiłków w żłobku obejmuje:
  • śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek.
 2. W żywieniu uwzględniane są diety, po przedstawieniu przez rodzica/opiekuna prawnego zaświadczenia lekarskiego, które powinno zawierać określenie jednostki chorobowej oraz wykaz nietolerowanych produktów.
 3. Na tablicy informacyjnej w żłobku wywieszany jest dekadowy i codzienny jadłospis dla dzieci.

§ 4

 1. Rodzic/opiekun prawny dziecka ma obowiązek przekazania danych (nr telefonu i adresu kontaktowego) do opiekuna grupy oraz ich aktualizowaniu w przypadku zmian.
 2. Przebywające w żłobku dzieci podlegają ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszt ubezpieczenia dzieci ponoszą rodzice/opiekunowie prawni zgodnie z obowiązującą umową z ubezpieczycielem.
 3. W razie wystąpienia u dziecka gorączki bądź innych objawów chorobowych po zawiadomieniu przez dyrektora/opiekuna grupy, rodzic/opiekun prawny winien niezwłocznie odebrać dziecko.
 4. W razie zagrożenia zdrowia lub życia dziecka dyrektor żłobka wzywa pogotowie ratunkowe i bezzwłocznie zawiadamia rodzica/opiekuna prawnego.

§ 5

 1. Rodzic/opiekun prawny powinien powiadomić żłobek o każdej chorobie dziecka, a w szczególności o chorobie zakaźnej.
 2. Nieobecność dziecka w żłobku winna być zgłoszona przez rodzica/opiekuna prawnego.

   § 6

 1. Po odbiór dziecka może zgłosić się rodzic/opiekun prawny lub inna osoba pełnoletnia przez niego upoważniona na piśmie.
 2. Rodzic/opiekun prawny może w każdej chwili zmienić lub odwołać upoważnienie.
 3. Ograniczenie kontaktu jednego z rodziców z dzieckiem bądź niewydanie dziecka rodzicowi, żłobek może realizować wyłącznie na podstawie orzeczenia sądowego.
 4. Dziecko nie może być wydane rodzicowi/opiekunowi prawnemu bądź upoważnionej osobie będącej pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 5. W przypadku nieodebrania dziecka ze żłobka przez rodzica/opiekuna prawnego lub inną osobę przez niego upoważnioną do godziny 1700 i niemożności skontaktowania się z rodzicem/opiekunem prawnym, dyrektor żłobka powiadamia komisariat policji.

§ 7

 1. Opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat określa Uchwała Nr IX/169/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 14 kwietnia 2011 r.
 2. Odpłatność za żłobek należy uiszczać z góry za dany miesiąc najpóźniej do 15-go dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy żłobka 
 3. ING Bank Śląski  62 1050 1461 1000 0023 5336 9354
 4. Wcześniejsze odebranie dziecka ze żłobka nie wpływa na wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku i opłaty za wyżywienie za dany dzień.
 5. Rodzicom/opiekunom prawnym dziecka przysługuje w miesiącu kalendarzowym odpis z tytułu nieobecności dziecka w żłobku, w wysokości dziennej stawki żywieniowej obowiązującej w dniach absencji dziecka.
 6. W przypadku nieuiszczenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku do 15-go każdego miesiąca będą naliczane ustawowe odsetki za zwłokę.

§ 8

 1. Odmowa przyjęcia dziecka do żłobka może nastąpić m.in. w sytuacjach:
  1. niewniesienia opłaty za pobyt dziecka w żłobku przez rodzica/opiekuna prawnego,
  2. stwierdzenia objawów wskazujących na stan chorobowy dziecka,
  3. niedostarczenia aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczęszczania dziecka do żłobka po przebytej chorobie.
 2. Skreślenie z listy dzieci objętych opieką następuje w przypadku:
  1. nie uiszczenia opłat za pobyt i żywienie dziecka w żłobku za jeden miesiąc po terminie powyżej 30 dni (rozpoczyna się procedurę windykacyjną w celu odzyskania należności),
  2. niezgłoszenia się nowo przyjętego dziecka do żłobka w ciągu 3 dni od ustalonego terminu i braku informacji od rodzica/opiekuna prawnego,
  3. nieusprawiedliwionej nieobecności dłuższej niż 14 dni
  4. rezygnacji rodzica/opiekuna prawnego.

§ 9

Wszelkie uwagi, wnioski, propozycje w zakresie opieki, pielęgnacji, wychowania i edukacji dziecka rodzic/opiekun zgłasza dyrektorowi żłobka.