ROCZNY PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ W ŻŁOBKU SAMORZĄDOWYM NR 15 W KIELCACH.

Program zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest strategią wielokierunkowej stymulacji aktywności dzieci. Skupia się on na silnej i trwałej potrzebie, jaką jest ruch i zabawa. Niezbędna dla małego dziecka zabawa uaktywnia jego zmysły i staje się jednocześnie źródłem wiedzy.

Podstawą pedagogiki naszego żłobka jest koncepcja indywidualnego, naturalnego rozwoju ( zgodnego z potencjałem i możliwościami dziecka). Cel ten jest realizowany poprzez podejmowane działania pedagogiczne, w których dziecko może rozwijać się według własnego rytmu w atmosferze życzliwości, wyrozumiałości i cierpliwości. Zwracamy także szczególną uwagę na wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci, poprzez zapewnienie optymalnego klimatu wychowawczego ułatwiającego budowanie pozytywnego obrazu samego siebie oraz zdobywanie umiejętności empatycznych i społecznych. 

Każde dziecko jest traktowane w sposób podmiotowy i indywidualny. Zajęcia prowadzone są w taki sposób, aby były dostosowane: do wieku, możliwości dziecka, etapu rozwoju na którym aktualnie się znajduje,  pobudzały jego rozwój psychomotoryczny. Zajęcia przeprowadzane oraz powtarzane są przez cały okres pobytu dziecka w żłobku.

Rozwój dziecka ma charakter wieloprofilowy. Składają się nań sfery, które są ze sobą ściśle powiązane. Dbając o prawidłowy przebieg procesów rozwojowych należy więc kłaść jednakowy nacisk na kształtowanie:

I. Rozwoju fizycznego, zwanego również motorycznym lub ruchowym.
Rozwój ten obejmuje swoim zakresem motorykę dużą, oznaczającą sprawność ruchową całego ciała oraz motorykę małą będącą sprawnością ruchową rąk w zakresie ich szybkości, precyzji.

II. Rozwoju intelektualnego, który oznacza umiejętność korzystania ze zmysłów, spostrzegania otoczenia, przyswajania wiedzy o nim oraz zdolność interpretowania, oceniania wydarzeń i zjawisk, w których człowiek uczestniczy.

III. Rozwoju społeczno – emocjonalnego stanowiącego zdolność do nawiązywania  i utrzymywania kontaktów, samoobsługę i pracę na rzecz innych a także zdolność wyrażania różnych emocji w zależności od  sytuacji i umiejętność panowania nad nimi.

IV. Rozwoju komunikacji, który jest niczym innym jak rozumieniem i nadawaniem (mową).

Prezentowany roczny plan zajęć z dziećmi ukierunkowany jest na intensywną stymulację rozwoju we wszystkich jego aspektach. Realizacja tego celu możliwa jest dzięki odpowiedniej organizacji pracy dydaktyczno- opiekuńczo-wychowawczej.

Wrzesień jest miesiącem adaptacji.
W tym czasie dzieci przyzwyczajają się do opiekujących się nimi osób, rówieśników, całego otoczenia oraz panujących w żłobku reguł.
W październiku personel rozpoczyna realizację różnorakich zajęć tematycznych.

Każdy dzień tygodnia przeznaczony jest na inny rodzaj zajęć.

Poniedziałek jest dniem zabaw dowolnych. Czas ten poświęcony jest na łagodne wprowadzenie dzieci w rytm codziennych zajęć. Osoby prowadzące dostosowują się w swoich działaniach do preferencji dzieci.

Wtorek to dzień zajęć plastycznych. W tym czasie podejmowane są różnorakie działania wspierające aktywność twórczą dziecka. Zajęcia nawiązują  tematycznie do panującej aktualnie pory roku oraz przypadających na czas jej trwania różnych świąt i innych sytuacji okolicznościowych.

Środa poświęcona jest zabawom z językiem angielskim. Dzieci stopniowo oswajają się z językiem obcym, zapamiętują proste słownictwo, uczą się wierszy, piosenek oraz uczestniczą w różnych grach i zabawach językowych. Tematyka zajęć z języka angielskiego podzielona została w następujący sposób:

  • październik i listopad – słownictwo, gry, zabawy, piosenki, wiersze dotyczące świata zwierząt
  • grudzień i styczeń – słownictwo, gry, zabawy, piosenki, wiersze dotyczące kolorów i  członków rodziny
  • luty i marzec – słownictwo, gry, zabawy, piosenki, wiersze dotyczące części ciała, pór roku
  • kwiecień i maj – słownictwo, gry, zabawy, piosenki, wiersze dotyczące  owoców
  • czerwiec – powtórzenie materiału i tematyka wakacyjna

Czwartek to dzień z muzyką i tańcem. Osoby prowadzące zajęcia stwarzają dzieciom szereg możliwości do czerpania radości z kontaktu z muzyką.

Piątek jest dniem sportu. Przeprowadzane zajęcia zapewniają dzieciom niezbędną do prawidłowego rozwoju porcję ruchu.