UCHWAŁA NR LIX/1164/2022
RADY MIASTA KIELCE
z dnia 17 marca 2022 r.

w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat

Na podstawie art. 58 ust.1, art. 59 ust.2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2021r. poz. 75) Rada Miasta Kielce uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ilekroć w uchwale jest mowa o ustawie - rozumie się przez to Ustawę z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021r. poz. 75).

2. Za opiekę nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie w żłobku utworzonym przez Miasto Kielce ustala się:

1) opłatę za pobyt - w wysokości 400,00 zł (słownie złotych: czterysta 00/100) miesięcznie za jedno dziecko,

2) maksymalną opłatę za wyżywienie – w wysokości 207,00 zł (słownie złotych: dwieście siedem 00/100) miesięcznie obliczoną z pomnożenia stawki dziennej w wysokości 9,00 zł (słownie złotych: dziewięć 00/100) przez maksymalną ilość dni roboczych w miesiącu,

3) dodatkową opłatę, o której mowa w art. 12 ust. 3 ustawy, w wysokości 8,00zł (słownie złotych: osiem 00/100) za każdą rozpoczętą godzinę dziennie, powyżej wymiaru określonego w pkt 1.

§ 2. Zwalnia się rodziców dziecka z ponoszenia opłaty, o której mowa w §1 ust.2 pkt 1, w wysokości 50% za drugie i kolejne dziecko w rodzinie.

§ 3. Nie pobiera się opłaty, o której mowa w §1 ust.2 pkt 1, w sytuacjach ograniczenia funkcjonowania żłobka lub zawieszenia jego działalności w przypadkach określonych w art. 6a ustawy, w części proporcjonalnej do ilości dni miesiąca, w którym żłobek nie świadczył usług.

§ 4. Opłaty o których mowa w §1 wnosi się z góry do 15 dnia każdego miesiąca.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr IX/169/2011 Rady Miasta Kielce z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat zmieniona Uchwałą Nr XXIX/554/2020 Rady Miasta Kielce z dnia 18 czerwca 2020r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku   Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego   z mocą obowiązującą od l kwietnia 2022 r.     UCHWAŁA NR LX/1191/2022
RADY MIASTA KIELCE

z dnia 21 kwietnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.

Na podstawie art. 58 ust. l, art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 75 ze zm.), Rada Miasta Kielce uchwala , co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIX/1164/2022 Rady Miasta Kielce z dnia 17 marca 2022 roku w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie, a także warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, §2 nadaje się brzmienie:

  1. Zwalnia się rodziców dziecka z ponoszenia opłaty, o której mowa w §1 ust.2 pkt l, w wysokości 50% za drugie i kolejne dziecko w rodzinie.
  2. Zwalnia się rodziców posiadających troje lub więcej dzieci z ponoszenia opłaty, o której mowa w §1 ust.2 pkt l, w całości za drugie i kolejne dziecko w rodzinie uczęszczające w tym samym czasie do żłobka.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.